forbrukslån bergen | her | forbrukslån uten inntekt

TTK ile Sermaye Şirketlerine Web Sitesi Zorunluluğu

Nedir ? Ne Yapılmalı ? Nasıl Yapılmalı ?

Yürürlüğe girmesi beklenen yeni Ticaret Kanunu 1957 yılından beri kullanımda olan mevcut Ticaret Kanunu’na göre önemli değişiklik ve reformlar getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de her LTD.ŞTİ ve A.Ş. gibi sermaye şirketinin bir web sitesinin olması zorunluluğudur.
2005 başlarında Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Prof. Dr. Ünal Tekinalp tarafından kamuoyuna açıklanan kanun taslağındaki bu önemli bölümün, şirket yöneticileri tarafından yeterince doğru anlaşılmadığı görülmektedir.

Son dönemde bazı işletmelerin yeni bir web sitesi edindiklerini veya mevcut sitelerini yenilettikleri gözlemlenmektedir.
Halbuki kanunda, “Her Sermaye Şirketinin Bir Web Sitesine Sahip Olması Zorunludur” da biraz daha fazlası ifade edilmektedir. Kanun incelendiğinde asıl amacın, sermaye şirketlerinin şeffaflaşmasını sağlamak olduğunu görmek mümkündür. Bu nedenle de “Olsun da, bir web sitemiz olsun” şeklinde yaklaşımlar ile “Ne yapalım, kanuni zorunluluk” diyerek, en kısa ve en hesaplı yoldan bir web sitesi edinip bu zorunluluktan kurtulma yaklaşımları her zaman işe yaramamaktadır.

Kanun tasarısı bu konuda oldukça açık ve anlaşılır olarak, bir şirketin web sitesinde nelerin yer alması gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Bunlar şirketin bilançolarından, yönetim kurulu kararlarına kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. (Bknz. Kanun metni) Yani artık birini bulup iyi/kötü bir web sitesini bir defaya mahsus yaptırıp bir kenarda unutma dönemi kapanmaktadır. Animasyonlarla dolu, nerdeyse her tarafı oynayıp zıplayan, ancak üzerinde en ufak bir değişiklik yapmanın bile mümkün olmadığı Flash ağırlıklı sitelerin dönemi de bu nedenle kapanmaktadır.
Yeni dönemde; şirket yönetici veya çalışanlarının doğrudan müdahale edebileceği, her gerektiğinde içeriğinde gerekli değişiklik ve güncellemeleri yapabilecekleri ve kanunun ön gördüğü bir takım standartlara sahip web siteleri gerekmektedir.

Ayrıca devlet bu kriterleri karşılamayan şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ve genel müdürlerine de hapis cezalarına varan yaptırımlar getirerek bu konuda ne kadar kararlı olduğunu da göstermektedir.

Peki, bu aşamada şirketlerin gerek maddi veya manevi zarar görmemesi, gerekse kanun karşısında zor durumda kalmaması için neler yapması gerekiyor?

Bugüne kadar web sitesi edinmede izlenilen genel yöntem, ya piyasadan, ya da eş dost vasıtası ve referansı ile birini bulup bir web sitesi yaptırmak olmuştur. Ancak bu yöntem herzaman işe yaramamaktadır. Çünkü başkasının yaptığı bir web sitesine -eğer web tasarımcısı değilseniz- siz müdahale edemez, üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Yeni kanun ise web sitenizde sıklıkla değişiklik yapmanız gereğini ortaya koymaktadır. Eğer her defasında bir web tasarımcısına mahkum olup, dert anlatmak, keyfinin olmasını beklemek, üstüne de para harcamak istemiyorsanız bu tip statik (değişmeyen) el imalatı web siteleri işinizi görmeyecektir.

Yapmanız gereken, üzerinde kendi kendinize ve istediğiniz her an, yani dışardan herhangi bir profesyonel desteğe gereksinim duymaksızın değişiklik ve güncelleme yapabileceğiniz “Kanunun Getirdiği Kriterleri Karşılayabilecek Niteliklere Sahip, Yönetilebilir, Güncellenebilir, Kolay kullanılabilen bir “Paket Web Sitesi çözümü” edinmektir.

Bu Çözüm size toplu olarak aşağıdaki özellikleri sunmalıdır;

1-) Kanunun talep ettiği ve sizin ihtiyacınız olan nitelikte bir Web Sitesi
2-) Kullanımı kolay Web Sitesi içeriği yönetimi
3-) İhtiyacınız olan Hosting ( Barındırma ) alanı
4-) E-mail hizmeti

Web Sitesi 

Hosting
E-Posta
www.sirketisminiz.com web sistesi ismi
isminiz@sirketisminiz.com vb. e-posta adresleri

Eğer halihazırda mevcut bir www.sizinisminiz.com, .net, .info, .org alan adınız var ise, bu alan adını size sunduğumuz yeni web sitenize yönlendirebilir, eğer mevcut değil ve böyle bir alan adı sahibi de olmak istiyorsanız www.sizinisminiz.com, .net, .info, .org gibi alan adını kayıt aşamanızda sorgulayarak , adınıza aracılığımız ile tescil ettirebilirsiniz.
Bu hizmetlerimizin tamamından, paketinizi her sene süresinde uzattığınız müddetçe istifade edebileceksiniz. Her sene sürenizin bitimine 30 – 15 ve 5 gün kala 3 defa, E-posta ve Cep telefonunuza SMS mesajı yolu ile tarafımızdan otomatik olarak, sürenizi uzatmanız için hatırlatma uyarıları gönderilmektedir.

Bu uyarılara rağmen eğer hala uzatmadıysanız, süre bitiminden 1 Ay sonra kullanmakta olduğunuz paketiniz otomatik olarak iptal edilmektedir.Bu süreyi de geçirmeniz halinde Web Sitesi + Hosting + E-Posta ve www.sirketisminiz.com vb.kullanımdan kaldırılmaktadır.

Aracılığımız ile adınıza tescil ettirdiğiniz  www.sizinisminiz.com, .net, .info, .org bir domain ismi mevcut ise , bu ismi istediğiniz başka bir sunucuya transfer edebilirsiniz.
Şirketlere yönelik paket kullanım ücretleri aşağıdaki gibidir.

Paketler Web Sitesi + 500 MB Hosting + 1 GB 5 adet E-Posta Web Sitesi + Limitsiz MB Hosting + 50 adet E-Posta
1 yıl için 750 TL + KDV 1250 TL + KDV
2. yıl için 250 TL + KDV 450 TL + KDV
 Ekstra dil  250 TL + KDV   250 TL + KDV

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN  WEB SİTESİ SAHİBİ OLMA ZORUNLULUKLARINA DAİR

KANUN METNİ

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri
I – Web sitesi
MADDE 1502. – (1) Her sermaye şirketi bir Web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve yapılması ile ilgili, ortaklara sunulması gereken belgelerin açıklanmasına, bu kurullara ilişkin davetlerin yapılmasına, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasına, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diğer işlemler ile bu kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara tahsis etmek zorundadır. Ayrıca, finansal tabloları, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması, denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.
(2) Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının  ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
(3) Web sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve yukarıda anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.
(4) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. Web sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.
II – Beyanlar, belgeler ve senetler
MADDE 1503. – (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyid mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

III – Güvenli elektronik imza
MADDE 1504 – (1) Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin arz, kabul, aval gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.
(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atılabilir. Düzenlenledikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.
(3) Güvenli elektronik imzanın yabancı ülkelerde yaygınlık kazanıp kullanıldığının Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi halinde poliçe, bono, çek, makbuz senedi varant ve kambiyo senetlerine benzeyen diğer senetlere ilişkin yasak Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kaldırılıp aynı bakanlığın önerisine göre bir tüzükle düzenlenebilir.